Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky
1. Čo sú všeobecné obchodné a zmluvné podmienky
Tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej ako VOP“) upravujú podmienky poskytovania služieb a predaja
tovarov v športovo - relaxačnom centre PALACE GYM na adrese Poľná 17/A, 010 01 Žilina, ktoré prevádzkuje spoločnosť MP
Body Performance s. r. o., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 54774756, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 80238/L (ďalej ako „Prevádzkovateľ).
Pri registrácii do elektronického prístupového systému a/alebo pri objednaní služieb PALACE GYM, najneskôr však súhlasom so
začatím poskytovania služieb, uzatvára Klient s Prevádzkovateľom zmluvu o poskytovaní služieb športovo-relaxačného centra
PALACE GYM (ďalej ako „zmluva“), ktorá sa riadi týmito VOP a tie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Klientom a
Prevádzkovateľom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto VOP a to kedykoľvek, zmeny
oznámi na svojej webovej stránke www.palacegym.sk. Aktualizované znenie VOP je k dispozícii aj v informačnom kiosku centra
PALACE GYM. Je v záujme Klienta pravidelne kontrolovať webovú stránku Prevádzkovateľa, pretože poskytovanie Služieb a
predaj Tovarov Prevádzkovateľom sa vždy riadi VOP aktuálnymi v čase poskytnutia Služby alebo predaja Tovaru.
Podmienky spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom upravujú tiež Podmienky ochrany osobných údajov PALACE GYM,
ktoré sú zverejnené v priestoroch centra a na webstránke www.palacegym.sk .
2. Definované pojmy
Pre účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
Prevádzkovateľ je spoločnosť MP Body Performance s. r. o., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 54774756,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 80238/L Kedykoľvek sa v chto VOP
uvádza „my“, „nám“ alebo „naše“, referuje to k osobe Prevádzkovateľa.
Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá záujem využívať alebo využíva služby PALACE GYM alebo
nakupuje Tovar v priestoroch PALACE GYM.
PALACE GYM je prevádzka Prevádzkovateľa, športovo-relaxačné centrum PALACE GYM na adrese Poľná 17/A, 010 01
Žilina;
Priestory znamená priestory PALACE GYM, v ktorých poskytuje služby fitnescentra, na adrese Poľná 17/A, 010 01
Žilina, priestory parkoviska pred budovou a ďalšie pozemky prislúchajúce k Budove využívané prevádzkovateľom v
súvislosti s prevádzkou športovo-relaxačného centra;
Cenník je aktuálny prehľad cien za Služby; cenník je zverejnený na webovej stránke www.palacegym.sk a je k
nahliadnutiu aj v priestoroch PALACE GYM;
Elektronický registračný a rezervačný systém alebo tiERR Systém je systém údajov informácií a technologických
zariadení Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorého si môžu Klienti rezervovať služby PALACE GYM, platiť za ne, získať
prístupové QR dy na vstupy do priestorov PALACE GYM a prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ riadi, kontroluje
a eviduje vstupy do PALACE GYM a využívanie Služieb;
Prevádzková doba je prevádzková doba PALACE GYM, ktorou je čas nonstop 24/7
Služby služby poskytované fitnescentrom PALACE GYM podľa čl. 3 chto VOP, ktorými najmä (1) služba
fitnescentra ako priestoru na individuálne športovanie a (2) vedené skupinové tréningy podľa rozvrhu PALACE GYM.
Služba vedených skupinových tréningov dostup len po predošlej registrácii v Elektronickom registračnom
a rezervačnom systéme a rezervácii termínu vopred za podmienok týchto VOP.
Tovar je doplnkový tovar, ktosi môže Klient kúpiť v Priestoroch PALACE GYM, a to najtepa studené nápoje a
výživové doplnky/snacky.
Kredit je časovo limitované predplatné na služby Prevádzkovateľa, ktoré Klient registrovaný v ERR Systéme uhradí
vopred Prevádzkovateľovi prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke Prevádzkovateľ, platobného kiosku
alebo predajného automatu v Priestoroch, a s využitím tohto predplatného (Kreditu) môže Klient po dobu platnosti
Kreditu rezervovať Služby a platiť za Tovary a Služby Prevádzkovateľa.