Zásady spracúvania osobných údajov - GDPR
Ceníme si Vašu dôveru, ktorú nám prejavujete, keď nám zverujte Vaše osobné údaje a sme odhodlaný chrániť Vaše osobné
údaje, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumenty by sme Vás preto radi oboznámili s tým ako nakladáme s Vašimi
osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité
informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej
len „Zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a súvisiacimi predpismi.
V prípade, ak niektoré pojmy nie zadefinované v tomto dokumente, platí definícia pojmov vo eobecných obchodných
podmienkach poskytovania služieb v prevádzkach PALACE GYM zverejnených na www.palacegym.sk
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:
MP Body Performance s. r. o.
sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO: 54774756
Email: info@palacegym.sk
Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame o Vás nasledujúce kategórie osobných údajov:
bežné osobné údaje, akými sú napr. meno
priezvisko
dátum narodenia
bydlisko
e-mail, tel. č
podobizeň
osobitnú kategóriu osobných údajov – údaje týkajúce sa zdravia.
Účel, právny základ spracúvania a doba uchovávania
1. Kariéra
Účely a právne základy:
Výberové konanie: Osobné údaje na účely výberového konania spracúvame na základe Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania
(predzmluvné vzťahy).
Doba uchovávania:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba do ukončenia výberového konania.
2. Zmluvné vzťahy
Účely a právne základy:
Plnenie zmluvy: Pokiaľ ste zmluvnou stranou zmluvy uzatvorenej s nami tak spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné
pre plnenie predmetu tejto zmluvy a s tým súvisiacimi zodpovednostnými vzťahmi (reklamácie, zodpovednosť za vady) a toto
spracúvanie sa bude vykonávať práve na základe tejto zmluvy a osobitných právnych predpisov, akými najmä zákon č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
K spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom plnenia zmluvy môže dôjsť aj vtedy, ak síce nie ste zmluvnou stranou danej
zmluvy, ale táto zmluva s Vami inak súvisí, napr. ste kontaktnou osobou (zamestnancom) za nášho zmluvného partnera (Vášho
zamestnávateľa) uvedenou v zmluve a tak
budeme Vaše osobné údaje spracúvať na základne nášho oprávneného záujmu, nakoľko ich potrebujeme v nevyhnutnej miere
spracúvať keďže medzi Vami a našim dodávateľom existujú väzby a bez spracúvania Vašich osobných údajov by sme neboli
schopný riadne zabezpečiť svoju podnikateľskú činnosť a plniť zmluvu.
Doba uchovávania:
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, dokiaľ nedôjde k naplneniu tohto účelu spracúvania (riadne splnenie zmluvy) a
uplynutiu lehoty na uplatnenie prípadných nárokov, avšak max. 4 roky od splnenia predmetu záväzkového vzťahu. Účtovné
doklady súvisiace so zmluvami uchovávame po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa kajú za účelom spracovania a vedenia
účtovníctva, účtovných a ekonomických dokladov.
3. Poskytovanie služieb
Účely a právne základy:
V prípade, že ste si u nás urobili rezerváciu služieb, o ktoré máte záujem Vaše osobné údaje budeme spracúvať v mci tohto
predzmluvného vzťahu, ktorého účelom je riadne poskytnutie Vami rezervovaných služieb v dohodnutom čase.
Evidencia Klientov a poskytovanie im služieb: Pre využívanie našich služieb je potreb(i) zriadiť Zákaznícke konto a (ii) s nami
uzatvoriť Zmluvu a/alebo vykonať Aktiváciu služby. Na základe toho Vám následne za dohodnutých podmienok poskytuje naše
služby.
Rehabilitácia: Na niektorých našich prevádzkach Vám vieme poskytnúť aj zdravotné úkony fyzioterapeutické úkony. Pre
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia (fyzioterapeutické úkony) je nevyhnutné spracúvať aj Vaše údaje
týkajúce sa zdravia, čo vykonávame na klade a v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Doba uchovávania:
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Zmluvy. Za účelom poskytovania fyzioterapeutických služieb uchovávame
Vaše osobné údaje po dobu 20 rokov odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
4. Komunikácia
Účely a právne základy:
Vzájomná komunikácia: V prípade, že nás kontaktujete v akejkoľvek ležitosti akýmkoľvek komunikačným kanálom (poštou,
elektronickou poštou alebo telefonicky) Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu s Vami. Osobné údaje
na komunikáciu s Vami spracúvame na základe Vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe
osobitného zákona.
Doba uchovávania:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu (1) jedného roka od ukončenia jednotlivej komunikácie. Evidenciu došlej a
odoslanej pošty budeme uchovávať 5 rokov po roku, ktorého sa týka.
5. Marketing
Účel a právny základ:
Kontaktovanie a zasielanie aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod: Newsletter (marketingo informácie) budeme
zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre Vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na
základe Vášho súhlasu. Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej reklamy (personalizovaný newsletter) nám rovnako môžete
udeliť súhlas na využitie Vami poskytnutých údajov ako aj automaticky generovaných údajov. Súhlas je stále dobrovoľný a
môžete ho kedykoľvek odvolať.
Za účelom informovania verejnosti o uskutočnených podujatiach, ktoré sme zorganizovali, našej prezentácie sa navonok,
môžeme zverejňovať Vaše fotografie alebo videozáznam na rôznych
propagačných materiáloch a médiách, našej webstránke alebo sociálnych sieťach. O vyhotovovaní fotografií alebo videa za
týmto účelom Vás vždy vopred náležite informujeme. Fotografie a video vyhotovujeme a zverejňujeme na základe Vášho
súhlasu alebo našich oprávnených záujmov.
Doba uchovávania:
Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu budeme uchovávať 5 rokov od získania Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje
získané na základe súhlasu na účely personalizovanej reklamy (personalizovaný newsletter) budeme uchovávať po dobu trvania
súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (newsletter). Osobné údaje získané na základe nášho
oprávneného záujmu budeme uchovávať po dobu trvania dôvodov na takéto spracúvanie.
6. Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia
Účel a právny základ:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je š oprávnený záujem, ktorý spočíva v ochrane verejného poriadku a
bezpečnosti, odhaľovaní kriminality, ochrane majetku alebo zdravia. Ide o spracúvanie osobných údajov na účely ochrany
oprávneného záujmu: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia,
pričom dané spracúvanie zahŕňa napr. využívanie kamerového systému pri monitorovaní našich priestorov.
Doba uchovávania:
Záznam z kamerových systémov uchovávame max. 15 dní od jeho vyhotovenia. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme
bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.
7. Vymáhanie pohľadávok a vedenie súdnych sporov
Účely a právny základ:
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať za účelom vymáhania pohľadávok a vedenia súdnych sporov. Právnym základom na
takéto spracúvanie je náš oprávnený záujem spočívajúci v obhajovaní a uplatňovaní našich právnych nárokov.
Doba uchovávania:
Osobné údaje za týmto účelom uchovávame max. 10 rokov po právoplatnom skončení súdneho sporu alebo do vymoženia
pohľadávky.
8. Epidemiologické opatrenia pri vstupe do prevádzky
Účel a právny základ:
V prípade, že vstupujete do našich priestorov tak vykonáme spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom povinnosti kontroly
vstupu do našich priestorov v zvolenom režime OP, OP+ alebo OTP podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR a/alebo príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Toto spracúvanie vykonávame na právnom
základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. g), i) GDPR (s poukazom najmä Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a aktuálne platnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR a/alebo príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva).
Doba uchovávania:
Nedochádza k uchovávaniu údajov.